Oregon

Aurora

Name Degree(s)
Lane Garrett Stigall Sophomore, Arts & Science

Corvallis

Name Degree(s)
Toni Isabella Morcos Senior, Arts & Science

Lake Oswego

Name Degree(s)
Nicholas Thomas Cook Senior, Arts & Science