Oregon

Missouri students are listed alphabetically by county.

Alton

Name Degree(s)
Hannah Kate Shultz Senior, Human Environment Science

Thayer

Name Degree(s)
Matthew Thomas Barton Senior, Engineering
Jordon Leo Shultz Senior, Journalism